Nghe được xa hơn

Kinh nghiệm từ ba Tuấn
03.10.17
Giảm tiếng hú và tiếng dội (feedback)
06.09.17
Nghe 1 tai, khoảng cách nghe tốt khoảng từ 3m, và sẽ tăng lên đến 12m nếu nghe bằng 2 tai.

hearLIFE Vietnam

error: